Stratégia rozvoja Mesta Veľké Kapušany s výhľadom do roku 2030 - Nagykapos város fejlesztési stratégiája 2030-ig

Stratégia rozvoja Mesta Veľké Kapušany s výhľadom do roku 2030 - Nagykapos város fejlesztési stratégiája 2030-ig

Z pohľadu ďalšieho rozvoja mesta Veľké Kapušany je dôležité jasne a presne zadefinovať základné rámce rozvoja mesta s výhľadom do roku 2030.

Rozvojová stratégia mesta Veľké Kapušany  vychádza z vízie, ktorá predstavuje dosiahnutie želaného stavu v roku 2030, ale tiež zo zistení uvedených v analytickej časti dokumentu, zo SWOT analýzy a dotazníkového prieskumu u obyvateľov mesta.

Rozvojová stratégia mesta tiež uvažuje so stratégiou uvedenou v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (PHSR) Veľké Kapušany na roky 2014 – 2022 a s procesom hodnotenia plnenia tejto stratégie. Nevyníma ani analýzu situácie v meste, z pohľadu aktuálnych strategických a koncepčných dokumentov mesta a samozrejme berie do úvahy európske, národné a regionálne strategické a rozvojové dokumenty.

Nagykapos város továbbfejlesztése szempontjából fontos, hogy a városfejlesztés alapvető kereteit világosan és pontosan meghatározzuk 2030-ig.

Nagykapos város fejlesztési stratégiája egy olyan jövőképből indul ki, amely bemutatja a 2030-as év kívánt állapotának elérését, valamint a dokumentum elemző részében bemutatott megállapításokból, a SWOT-elemzésből és a város lakóinak kérdőíves felméréséből.

A város fejlesztési stratégiája szintén figyelembe veszi Nagykapos város 2014-2022 közötti gazdasági és társadalmi fejlesztési programjában bemutatott stratégiát és e stratégia végrehajtásának értékelési folyamatát is. Nem hagyja ki a város helyzetének elemzését sem a város aktuális stratégiai és koncepcionális dokumentumai szempontjából, és természetesen figyelembe veszi az európai, nemzeti és regionális stratégiai és fejlesztési dokumentumokat is.