Prehlásenie o spracovaní osobných údajov / Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről (szlovák nyelvű dokumentum)

Podmienky ochrany súkromia

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Úvodné ustanovenia

Tieto Podmienky ochrany súkromia (ďalej ako „Podmienky“) sme pre Vás pripravili za účelom informovania Vás, akým spôsobom spracúvame osobné údaje v rámci našej webovej stránky www.petrikanpeter.sk, so sídlom L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany, 07901, Slovenská republika (ďalej aj „združenie“ alebo aj „prevádzkovateľ“).  

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať e-mailom na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na adresu nášho sídla.

Pojem „prevádzkovateľ“ alebo zámeno „naše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v týchto Podmienkach sa považuje za odvolávku na pojem prevádzkovateľ, teda naše občianske združenie. 

Pojem „dotknutá osoba“ alebo zámeno „vaše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v týchto Podmienkach sa považuje za odvolávku na pojem dotknutá osoba.

Pojmy „dotknutá osoba“, „sprostredkovateľ“, „príjemca“ a „spracúvanie“ majú pre účely týchto Podmienok významy, ktoré týmto pojmom prikladá oficiálne slovenské znenie GDPR.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Technický prevádzkovateľ:

WebHouse, s.r.o.

Paulínska 20

917 01 Trnava

Slovenská republika

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: 033/29 33 500 (po - pia od 7.30 do 16.00 h) 


PaedDr. Peter Petrikán, PhD.

www.petrikanpeter.sk, 

mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: +421 911 223 555


Účely, právne základy spracúvania osobných údajov, kategórie dotknutých osobných údajov a typ dotknutej osoby:

Účel spracúvania:

 • poskytovanie grantov, organizovanie súťaží a podujatí
 • podpora verejnoprospešných projektov a aktivít,
 • marketingová komunikácia,
 • ochrana oprávnených záujmov Nadácie a uplatňovanie právnych nárokov.

Právny základ spracúvania:

 • čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy)
 • čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (plnenie zákonných povinností)
 • čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy) 

Kategória osobných údajov:

Bežná

Rozsah spracúvania 

Občianske združenie spracúva Vaše údaje zvyčajne v tomto rozsahu:

 • Identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, a ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, tak aj adresu miesta podnikania, predmet podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie)
 • Kontaktné údaje (kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty, adresa prechodného pobytu alebo ID účtu na sociálnych sieťach)
 • Údaje na dokumentoch a dokladoch (vrátane dokladov totožnosti a ich fotokópií)
 • Ak ste zamestnancom zmluvného partnera Nadácie, Nadácia o Vás spracúva štandardne tieto údaje: titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, miesto výkonu práce, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa,
 • Zmluvné údaje (údaje o obsahu práv a provinností zo zmluvy)
 • Údaje o využívaní našich internetových stránok (cookies)

Typ dotknutej osoby:

účastníci, návštevníci profilu na sociálnej sieti, uchádzači 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Vaše osobné údaje poskytujeme len v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu nasledovným príjemcom:

 1. poskytovatelia služieb (napr. Google, Microsoft, Facebook,LinkedIn);
 2. správca našej internetovej stránky a IT infraštruktúry;
 3. poskytovateľ účtovného a daňového poradenstva, auditných služieb;
 4. poskytovateľ poistných služieb;
 5. poskytovateľ telekomunikačných služieb;
 6. poskytovatelia právnych služieb;
 7. poskytovateľ poštových a kuriérskych služieb;
 8. orgány verejnej moci, orgány činné v trestnom konaní a súdy;
 9. zamestnanci, konatelia, spolupracujúci experti; 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Prosíme berte na vedomie, že Vaše osobné údaje nie sú úmyselne prenášané do tretích krajín. Takéto prenosy však môžu nastať pri využívaní cookies, softvérových a iných riešení poskytovateľov usadených mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (napr. Google, Microsoft, Cisco a pod.).

Vaše osobné údaje tak môžu byť prenášané do tretej krajiny, ktorou sú Spojené štáty americké. Spojené štáty americké nie sú považované za tretiu krajinu, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany. Prevádzkovatelia, ktorým sú údaje prenášané, poskytujú nasledovné primerané záruky:

 • Google: štandardné zmluvné doložky;
 • Microsoft: štandardné zmluvné doložky, doplnkové opatrenia, datacentra umiestnené v krajinách Európskej únie; viac info: Data location for the European Union.
 • Cisco: štandardné zmluvné doložky, viac info: Our View on GDPR.

Štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov do tretích krajín boli prijaté rozhodnutím Európskej komisie dňa 04.06.2021 s účinnosťou od 27.06.2021. Viac info: Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/914 zo 4. júna 2021 o štandardných zmluvných doložkách.

Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania:

 • knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschovávame počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania poslednej zásielky zapísanej v knihe;
 • inventárny zoznam archivujeme  počas desiatich rokov od jeho spísania;
 • skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky na uloženie spisu do archívu.

Identifikácia práv dotknutej osoby:

právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby,

najmä namietať proti spracúvaniu uskutočňovanému na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy); Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;

právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby

môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame; v prípade, pokiaľ bude Vašej žiadosti vyhovené, poskytneme Vám kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame;

právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby

môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame;

právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby

môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • v minulosti ste nám na spracúvanie poskytli súhlas, ktorý odvoláte a my zároveň nie sme oprávnení spracúvať uvedené osobné údaje bez Vášho súhlasu;
 • namietate voči spracúvaniu vykonávanom v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo profilovanie) a nad Vašimi záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 • namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa GDPR;

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby

môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 • popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť;
 • spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
 • osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietali ste proti spracovaniu Vašich osobných údajov v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo profilovanie), a to až kým nebude overené, že naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi;

právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby

v prípade ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe:

 • vášho súhlasu alebo
 • je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a súčasne ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania,

máte právo žiadať o prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi. To platí vtedy, ak ste nám osobné údaje poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a týmto právom nie sú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb;

právo podať sťažnosť (návrh na začatie konania) Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; http://www.uoou.sk;

Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V prípade, ak nám ako dotknutá osoba poskytnete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov odvolať, a to písomne na adresu sídla našej spoločnosti alebo mailovou správou na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (pokiaľ iný spôsob odvolania súhlasu nevyplýva z inej dohody alebo vyhlásenia dotknutej osoby). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):

 • v prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (plnenie zmluvy) je poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie prevádzkovateľom nevyhnutné na plnenie zmluvy (v prípade, pokiaľ by dotknutá osoba osobné údaje neposkytla, prevádzkovateľ by nebol schopný plniť zmluvu);
 • v prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (splnenie zákonnej povinnosti) je spracúvanie osobných údajov o Vás prevádzkovateľom nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
 • v prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy) nie ste povinní na poskytnutie Vašich osobných údajov a ste oprávnení namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali);
 • v prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas) nie ste povinní na poskytnutie osobných údajov a v prípade udelenia súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov ste oprávnení kedykoľvek svoj súhlas odvolať;

Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

V prevažnej miere osobné údaje získame priamo od dotknutých osôb tým, že nám ich poskytnú (napr. v zmluvnej dokumentácii, zaslaním životopisu, zaslaním žiadosti, e-mailovej správy a pod.). 

Tým nie je vylúčené, že o osobných údajoch dotknutých osôb sa dozvieme aj iným spôsobom, napr. ich poskytnutím od klienta, poskytnutím podania zo súdu v rámci súdneho konania alebo nahliadnutím do spisu a pod.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie a profilovanie.

Používanie cookies

Cookies a podobné technológie získavajú a ukladajú informácie počas prehliadania našich internetových stránok. Sú to malé textové súbory, ktoré môžu byť použité na rôzne účely. Ak navštívite naše internetové stránky, v dolnej časti obrazovky sa Vám objaví  okno s názvom „Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

Nastavenie cookies môžete zmeniť v nastaveniach vášho prehliadača.“, v ktorom sa viete oboznámiť s tým, aké cookies využívame a na aký účel. Pokiaľ sa nejedná o „Nevyhnutné“ cookies, ich použitie je možné len s Vašim súhlasom. Máte možnosť odmietnuť cookies, povoliť výber alebo povoliť všetky cookies. Informáciu o tom, aké cookies používame pravidelne aktualizujeme, aby ste mali vždy presné a aktuálne informácie.


Táto informácia o spracúvaní osobných údajov je pravidelne aktualizovaná. 


* * *